Cyflwynwyd Gwneud Treth yn Ddigidol i Fusnes ar 1af Ebrill 2019 ar gyfer pob busnes sydd wedi'i gofrestru ar gyfer TAW gyda throsiant uwchlaw'r trothwy TAW cyfredol o £85,000.

Helpu Cleientiaid i baratoi ar gyfer Gwneud Treth yn Ddigidol

Mae Gwneud Treth yn Ddigidol (MTD) yn disodli cadw llyfrau ar bapur gyda chyfrifon treth digidol fel bod gan fusnesau system ddigidol fodern, symlach i gadw eu cofnodion treth a darparu gwybodaeth i Gyllid a Thollau EM (HMRC). Mae llawer o fusnesau yn chwilio am atebion cadw cofnodion hawdd eu defnyddio a meddalwedd mewnbynnu data awtomataidd i helpu i drosglwyddo “Digidol” mor syml â phosibl.

Yn Everett King rydym wedi ymrwymo i drafod MTD yn rhagweithiol gyda'n cleientiaid ac mae gennym ffordd syml o gefnogi'ch busnes ar fwrdd yn cydymffurfio.

Byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau eich bod yn barod am eich rhwymedigaethau o dan MTD ac rydym yn deall yn llawn yr hyn sy'n ofynnol i reoli eich cofnodion busnes yn ddigidol.

Ni fydd Cyllid a Thollau EM yn cynnig meddalwedd i'ch helpu i adrodd yn chwarterol, felly byddwn yn eich cynghori am feddalwedd sy'n cydymffurfio â MTD i helpu i wneud rheoli eich cofnodion cyfrifyddu yn hawdd, ble bynnag yr ydych.

Gallwn weithredu fel eich Asiant ac anfon ffurflenni TAW a diweddariadau Treth Incwm ar eich rhan. Gallwn hefyd gynnal eich cofnodion cyfrifyddu a chyflwyno'ch ffurflenni TAW yn uniongyrchol i Gyllid a Thollau EM a mudo unrhyw gleientiaid nad ydynt yn ddigidol i gadw cofnodion digidol. Edrychwch ar ein tudalen cadw llyfrau i weld yr ystod o wasanaethau y gallwn eu cynnig.

Mae Everett King yma i helpu. Cofrestrwch heddiw a medi'r buddion i dderbyn y safonau ansawdd uchaf a pharhad gwasanaeth gyda'r buddsoddiad lleiaf yn ofynnol gan eich busnes.

Os hoffech i ni eich helpu trwy'r newidiadau hyn, anfonwch e-bost atom - brian.phillips@everettking.co.uk/ i drefnu ymgynghoriad cychwynnol am ddim.

Saesneg EN Cymraeg CY