Yn y sector masnach a lletygarwch trwyddedig mae llwyddiant busnes yn dibynnu'n llwyr ar ba mor effeithiol y mae stoc yn cael ei droi'n arian parod.

Mae angen ystyried cwestiynau ynghylch sut i wella cynnyrch ac elw. Sut y gall busnes ardystio ei stoc yn effeithiol? Sut mae busnes yn gwybod pa stoc sydd ganddo? Ble mae colledion yn digwydd? Sut y gall busnes nodi a lleihau'r colledion hynny?

Beth yw'r buddion i fusnes

Yn ogystal â chyflawni ei rwymedigaethau treth, mae rhai buddion clir iawn i unrhyw fusnes o ymgysylltu â stociwr / prisiwr cymwys yn rheolaidd i asesu a gwerthuso ei lefelau stoc. Gall y rhain gynnwys:

 • ennill gwell dealltwriaeth o lefelau stoc
 • sicrhau nad yw busnes yn dal gormod neu rhy ychydig o stocrestr wrth law
 • nodi a lleihau stoc sy'n symud yn araf
 • nodi lladrad neu ddifrod posib

Gellir gweld stoc fel ased bregus. Trwy gyfrif stoc yn rheolaidd gall busnesau nodi'n gyflym a oes anghysondeb rhwng yr hyn y maen nhw'n meddwl y dylen nhw ei gael a'r hyn sydd ganddyn nhw mewn gwirionedd. Gall hefyd gyflwyno arfer gorau i'r busnes o ran rheoli rhestr eiddo a rheoli costau.

Mae gan arbenigwr stoc a phrisiadau yr arbenigedd a'r offer i fod yn y sefyllfa orau i helpu busnesau i nodi materion stoc. Trwy archwilio stoc yn rheolaidd, mae busnes yn sicr o fod â gwybodaeth amserol a manylion cywir ar lefelau stoc i'w helpu i ddeall eu harianion busnes a'u helw elw yn well.

Mae busnesau sydd fel rheol yn ystyried stociau rheolaidd yn bennaf yn y sector masnach neu letygarwch trwyddedig lle mai bwyd a gwirod yw eu harian cyfred. Gall y rhain gynnwys:

 • Tafarndai / Bariau
 • Gwestai
 • Caffis
 • Bwytai

Beth i'w ddisgwyl wrth gymryd stoc

Bydd cymryd stoc yn cynnwys nifer o weithgareddau. Bydd yn cynnwys presenoldeb stociwr cymwys a phrofiadol ar y safle a fydd yn cyfrif yn gynhwysfawr ar draws bwyd, cynhwysion a diodydd yn ôl yr angen, yn darparu adroddiadau stoc yr un diwrnod, yn cwblhau dadansoddiad o ganlyniadau'r busnes ac yn darparu cyngor ac arweiniad ymarferol i gefnogi busnes a deall sut i wella eu canlyniadau.

Gall y camau dan sylw gynnwys:

 • Cyfarfod â pherchennog neu reolwr y busnes i ddeall perfformiad a phrosesau cyfredol. Edrych ar yr heriau busnes a meincnodi yn erbyn normau'r diwydiant.
 • Gwneud cyfrif manwl ar draws pob eitem stoc; mesur pa mor dda y mae cynnyrch yn perfformio yn erbyn eraill neu'n nodi unrhyw stoc marw neu ddarfodedig.
 • Nodi unrhyw ladrad neu golledion a materion rheoli yn y busnes.
 • Prosesu gwybodaeth i gynhyrchu adroddiad stoc manwl.
 • Cyflwyno eitem fanwl ar gyfer canlyniadau eitemau ar linellau cynnyrch yn ôl i'r busnes.
 • Cyflwyno gwerth trwy fewnwelediadau ac argymhellion i'r busnes ar sut i'w symud ymlaen i gynyddu maint yr elw gros a'i wneud yn fwy o arian.

Mae parhad gwasanaethau cyfrif stoc mor bwysig i fusnesau yn y sector masnach a lletygarwch trwyddedig. Wedi'r cyfan mae'n ased busnes allweddol.

Darganfyddwch ragor am sut mae ein gwasanaethau cyfrif stoc ar gyfer y sectorau masnach a lletygarwch trwyddedig yn gallu helpu eich busnes a chysylltu Dawn Lake heddiw.

Saesneg EN Cymraeg CY