POLISI PREIFATRWYDD

 

 

CEFNDIR:

Mae Everett King (Inntobookwork) Ltd, yn masnachu fel Everett King, yn deall bod eich preifatrwydd yn bwysig i chi a'ch bod yn poeni am sut mae'ch data personol yn cael ei ddefnyddio a'i rannu ar-lein. Rydym yn parchu ac yn gwerthfawrogi preifatrwydd pawb sy'n ymweld â'r wefan hon, www.everettking.co.uk/ (“ein gwefan”) a byddwn ond yn casglu ac yn defnyddio data personol mewn ffyrdd a ddisgrifir yma, ac mewn modd sy'n gyson â ein rhwymedigaethau a'ch hawliau o dan y gyfraith.

Darllenwch y Polisi Preifatrwydd hwn yn ofalus a gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ddeall. Bernir bod eich derbyniad o'n Polisi Preifatrwydd yn digwydd ar eich defnydd cyntaf o'n gwefan. Os na fyddwch yn derbyn ac yn cytuno â'r Polisi Preifatrwydd hwn, rhaid i chi roi'r gorau i ddefnyddio ein gwefan ar unwaith.

 

1. Diffiniadau a Dehongli

Yn y Polisi hwn bydd i'r termau canlynol yr ystyron canlynol:

“Cyfrif” yw cyfrif sy'n ofynnol i gyrchu a / neu ddefnyddio rhai ardaloedd a nodweddion o'n gwefan;
“Cwci” yw ffeil testun bach a roddir ar eich cyfrifiadur neu ddyfais gan ein gwefan pan ymwelwch â rhai rhannau o'n gwefan a / neu pan ddefnyddiwch rai o nodweddion ein gwefan. Nodir manylion y Cwcis a ddefnyddir gan ein gwefan yn adran 13, isod;
“Deddf Cwcis” yw rhannau perthnasol Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2003;
"data personol" yw unrhyw ddata, a'r holl ddata, sy'n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'r data hwnnw. Yn yr achos hwn, mae'n golygu data personol rydych chi'n ei roi i ni trwy ein gwefan. Rhaid i'r diffiniad hwn, lle bo hynny'n berthnasol, ymgorffori'r diffiniadau a ddarperir yn Rheoliad yr UE 2016 / 679 - y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (“GDPR”); a
“Ni / Ein” sy’n golygu Everett King (Inntobookwork) Ltd, yn masnachu fel Everett King, cwmni cyfyngedig sydd wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Co. Reg. 02480286 a TAW Rhif 850547621, a'i gyfeiriad cofrestredig yw 4 Kings Court, Little King Street, Bryste, y Deyrnas Unedig, BS1 4HW, a'i brif gyfeiriad masnachu yw 4 Kings Court, Little King Street, Bryste, y Deyrnas Unedig, BS1 4HW.

 

2. Gwybodaeth Amdanom Ni

2.1 Mae ein gwefan yn eiddo i ac yn cael ei gweithredu gan Everett King (Inntobookwork) Ltd, yn masnachu fel Everett King, cwmni cyfyngedig sydd wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Co. Reg. 02480286, a'i gyfeiriad cofrestredig yw 4 Kings Court, Little King Street, Bristol, UK, BS1 4HW, a'i brif gyfeiriad masnachu yw 4 Kings Court, Little King Street, Bristol, UK, BS1 4HW.

2.2 Ein rhif TAW yw 850547621.

2.3 Ein Swyddog Diogelu Data yw Lucy March Bruton. Cyfeiriad e-bost: lucy.march-bruton@everettking.co.uk/. Rhif ffôn deialu uniongyrchol: 0117 925 5276. Cyfeiriad post: Everett King, 4 Kings Court, Little King Street, Bristol BS1 4HW.

2.4 Rydym yn aelod o aelodau ACCA (Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig).

 

3. Beth Mae'r Polisi hwn yn ei gwmpasu?

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i'ch defnydd o'n gwefan yn unig. Efallai y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Sylwch nad oes gennym unrhyw reolaeth dros sut mae eich data yn cael ei gasglu, ei storio, neu ei ddefnyddio gan wefannau eraill ac rydym yn eich cynghori i wirio polisïau preifatrwydd unrhyw wefannau o'r fath cyn darparu unrhyw ddata iddynt.

 

4. Eich Hawliau

4.1 Fel gwrthrych data, mae gennych yr hawliau canlynol o dan y GDPR, y mae'r Polisi hwn a'n defnydd o ddata personol wedi'u cynllunio i'w cynnal:
4.1.1 Yr hawl i gael ein hysbysu am ein casglu a'n defnydd o ddata personol;
4.1.2 Yr hawl i gael gafael ar y data personol sydd gennym amdanoch chi (gweler Adran 12);
4.1.3 Yr hawl i gywiro os yw unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch yn anghywir neu'n anghyflawn (cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion yn Adran 14);
4.1.4 Yr hawl i gael eich anghofio - hy yr hawl i ofyn i ni ddileu unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch chi (dim ond am gyfnod cyfyngedig rydyn ni'n cadw'ch data personol, fel yr eglurir yn Adran 6 ond os hoffech i ni ei ddileu yn gynt, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion yn Adran 14);
4.1.5 Yr hawl i gyfyngu (hy atal) prosesu eich data personol;
4.1.6 Yr hawl i gludadwyedd data (cael copi o'ch data personol i'w ail-ddefnyddio gyda gwasanaeth neu sefydliad arall);
4.1.7 Yr hawl i wrthwynebu i ni ddefnyddio'ch data personol at ddibenion penodol; a Hawliau
4.1.8 mewn perthynas â gwneud penderfyniadau a phroffilio awtomataidd.

4.2 Os oes gennych unrhyw achos i gwyno am ein defnydd o'ch data personol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion a ddarperir yn Adran 14 a byddwn yn gwneud ein gorau i ddatrys y broblem i chi. Os na allwn helpu, mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwylio'r DU, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

4.3 I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, cysylltwch â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth neu'ch Swyddfa Cyngor ar Bopeth leol.

 

5. Pa ddata ydyn ni'n ei gasglu?

Yn dibynnu ar eich defnydd o'n gwefan, efallai y byddwn yn casglu rhywfaint o ddata personol ac an-bersonol. Cyfeiriwch at Ein Polisi Cwcis.

 

6. Sut Ydyn ni'n Defnyddio'ch Data?

6.1 Mae'r holl ddata personol yn cael ei brosesu a'i storio'n ddiogel, am ddim hwy nag sy'n angenrheidiol yng ngoleuni'r rheswm (rhesymau) y cafodd ei gasglu gyntaf. Byddwn yn cydymffurfio â'n rhwymedigaethau ac yn diogelu'ch hawliau o dan y GDPR bob amser. Am fwy o fanylion ar ddiogelwch gweler Adran 7, isod.

Bydd sail gyfreithlon i'n defnydd o'ch data personol bob amser, naill ai oherwydd ei fod yn angenrheidiol ar gyfer ein perfformiad o gontract gyda chi, oherwydd eich bod wedi cydsynio i'n defnydd o'ch data personol (ee trwy danysgrifio i e-byst), neu oherwydd ei fod er ein budd cyfreithlon. Yn benodol, gallwn ddefnyddio'ch data at y dibenion canlynol:
6.2.1 Darparu a rheoli eich cyfrif;
6.2.2 Darparu a rheoli eich mynediad i'n gwefan;
6.2.3 Personoli a theilwra'ch profiad ar ein gwefan;
6.2.4 Yn cyflenwi ein cynhyrchion a / neu wasanaethau i chi (nodwch fod angen eich data personol arnom er mwyn ymrwymo i gontract gyda chi);
6.2.5 Personoli a theilwra ein cynhyrchion a / neu wasanaethau i chi;
6.2.6 Ymateb i e-byst gennych chi;
6.2.7 Yn cyflenwi e-byst yr ydych wedi dewis eu defnyddio (gallwch ddad-danysgrifio neu optio allan ar unrhyw adeg trwy glicio ar y botwm Dad-danysgrifio ar waelod ein cylchlythyrau;
6.2.8 Dadansoddi'ch defnydd o'n gwefan a chasglu adborth i'n galluogi i wella ein gwefan a'ch profiad defnyddiwr yn barhaus;

6.3 Gyda'ch caniatâd a / neu lle y caniateir hynny gan y gyfraith, gallwn hefyd ddefnyddio'ch data at ddibenion marchnata a allai gynnwys cysylltu â chi trwy e-bost a / neu neges ffôn a / neu neges destun a / neu bost gyda gwybodaeth, newyddion a chynigion ar ein cynnyrch a / neu wasanaethau. Fodd bynnag, ni fyddwn yn anfon unrhyw farchnata na sbam digymell atoch a byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau ein bod yn amddiffyn eich hawliau yn llawn ac yn cydymffurfio â'n rhwymedigaethau o dan y GDPR a'r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2003.

6.4 Mae gennych hawl i dynnu'ch caniatâd yn ôl i ni gan ddefnyddio'ch data personol ar unrhyw adeg, a gofyn i Ni ei ddileu.

6.5 Nid ydym yn cadw'ch data personol am fwy o amser nag sy'n angenrheidiol yng ngoleuni'r rheswm (rhesymau) y cafodd ei gasglu gyntaf. Felly cedwir data ar gyfer y cyfnodau canlynol (neu bydd ei gadw yn cael ei bennu ar y seiliau canlynol):
Math o Ddata Pa mor hir rydyn ni'n ei gadw.

Gwybodaeth Hunaniaeth gan gynnwys enw, teitl, dyddiad geni. Cyhyd â'n bod ni'n gweithredu ar eich rhan ac am 7 flynyddoedd ar ôl diwedd y berthynas fusnes fel sy'n ofynnol gan Gyllid a Thollau EM neu ddeddfwriaeth ariannol arall.
Gwybodaeth gyswllt gan gynnwys cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif (au) ffôn. Cyhyd â'n bod ni'n gweithredu ar eich rhan ac am 7 flynyddoedd ar ôl diwedd y berthynas fusnes fel sy'n ofynnol gan Gyllid a Thollau EM neu ddeddfwriaeth ariannol arall.
Gwybodaeth fusnes gan gynnwys enw busnes, teitl swydd, manylion cyswllt busnes, cyfeirnodau ariannol fel sy'n briodol i'r gwasanaeth a ddarparwn ar eich cyfer. Cyhyd â'n bod yn gweithredu ar eich rhan ac am 7 o flynyddoedd ar ôl diwedd y berthynas fusnes fel sy'n ofynnol gan Gyllid a Thollau EM neu ddeddfwriaeth ariannol arall.
Gwybodaeth talu gan gynnwys manylion cardiau, rhifau cyfrif banc. Manylion banc o ffurflenni fel Mandadau Gorchymyn Sefydlog rydych chi'n eu llenwi. Bydd unrhyw fanylion cerdyn a roddwch inni er mwyn gwneud taliad yn cael eu dinistrio'n ddiogel ar ôl eu defnyddio.

 

 

7. Sut a Ble Ydyn ni'n Storio'ch Data?

7.1 Dim ond cyhyd ag y mae angen i ni gadw eich data personol er mwyn ei ddefnyddio fel y disgrifir uchod yn Adran 6, a / neu cyhyd â bod gennym eich caniatâd i'w gadw.

7.2 Dim ond yn y DU y bydd eich data yn cael ei storio.

7.3 Mae diogelwch data yn bwysig iawn i ni, ac er mwyn amddiffyn eich data rydym wedi cymryd mesurau addas i ddiogelu a sicrhau data a gesglir trwy ein gwefan. Ymhlith y camau.

7.4 a gymerwn i sicrhau a diogelu eich data mae:
Mae Data Personol 7.4.1 yn cael ei storio ar system CRM ddiogel y gall aelodau cymeradwy ein tîm gael mynediad iddi (gweler y diffiniad o dîm ar ddiwedd y polisi hwn);
Mae Data Personol 7.4.2 a ddefnyddir i ddarparu cyfathrebu marchnata e-bost yn cael ei storio ar Ymgyrch Monitor y gall aelodau cymeradwy ein tîm ei gyrchu yn unig;
7.4.3 Dim ond y cyfrineiriau sydd eu hangen ar aelodau ein tîm ac mae unrhyw gyfrineiriau a rennir wedi'u cuddio o'r golwg ac eithrio'r Rheolwr Gyfarwyddwr a'r Swyddog Diogelu Data sydd â'r gallu i weld yr holl gyfrineiriau;
7.4.4 Mae data a gesglir gan Analytics yn cael ei storio'n uniongyrchol ar ddadansoddeg ac yn ddienw.

 

 

8. Ydyn ni'n Rhannu'ch Data?

8.1 Yn ddarostyngedig i Adran 8.2, ni fyddwn yn rhannu unrhyw ran o'ch data ag unrhyw drydydd partïon at unrhyw ddibenion.

8.2 Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd gofyn yn gyfreithiol i ni rannu data penodol a gedwir gennym, a allai gynnwys eich data personol, er enghraifft, lle rydym yn ymwneud ag achos cyfreithiol, lle rydym yn cydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol, gorchymyn llys, neu a awdurdod llywodraethol.

8.3 Efallai y byddwn weithiau'n contractio gyda thrydydd partïon i gyflenwi cynhyrchion a gwasanaethau i chi ar ein rhan. Gall y rhain gynnwys prosesu taliadau, danfon nwyddau, cyfleusterau peiriannau chwilio, hysbysebu a marchnata. Mewn rhai achosion, efallai y bydd y trydydd partïon angen mynediad at rywfaint o'ch data neu'r cyfan ohono. Pan fydd angen unrhyw ran o'ch data at y diben hwnnw, byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau y bydd eich data yn cael ei drin yn ddiogel, ac yn unol â'ch hawliau, ein rhwymedigaethau, a rhwymedigaethau'r trydydd parti o dan y gyfraith.

8.4 Efallai y byddwn yn llunio ystadegau am y defnydd o'n gwefan gan gynnwys data ar draffig, patrymau defnydd, niferoedd defnyddwyr, gwerthiannau a gwybodaeth arall. Bydd yr holl ddata o'r fath yn ddienw ac ni fydd yn cynnwys unrhyw ddata sy'n adnabod yn bersonol, nac unrhyw ddata dienw y gellir ei gyfuno â data arall a'i ddefnyddio i'ch adnabod chi. Efallai y byddwn o bryd i'w gilydd yn rhannu data o'r fath â thrydydd partïon fel darpar fuddsoddwyr, cysylltiedigion, partneriaid a hysbysebwyr. Dim ond o fewn ffiniau'r gyfraith y bydd data'n cael ei rannu a'i ddefnyddio.

8.5 Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd gofyn yn gyfreithiol i ni rannu data penodol a gedwir gennym, a allai gynnwys eich data personol, er enghraifft, lle rydym yn ymwneud ag achos cyfreithiol, lle rydym yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, gorchymyn llys, neu awdurdod llywodraethol.

 

 

9. Beth Sy'n Digwydd Os Mae Ein Busnes Yn Newid Dwylo?

9.1 Efallai y byddwn, o bryd i'w gilydd, yn ehangu neu'n lleihau ein busnes a gallai hyn gynnwys gwerthu a / neu drosglwyddo rheolaeth ar ein busnes i gyd neu ran ohono. Bydd unrhyw ddata personol yr ydych wedi'i ddarparu, lle mae'n berthnasol i unrhyw ran o'n busnes sy'n cael ei drosglwyddo, yn cael ei drosglwyddo ynghyd â'r rhan honno a chaniateir i'r perchennog newydd neu'r parti sy'n rheoli o'r newydd, o dan delerau'r Polisi Preifatrwydd hwn, gael ei ganiatáu i ddefnyddio'r data hwnnw yn unig at yr un dibenion y cafodd ei gasglu gennym yn wreiddiol.

9.2 Os bydd unrhyw ran o'ch data yn cael ei drosglwyddo yn y fath fodd, cysylltir â chi ymlaen llaw a chewch wybod am y newidiadau. Pan gysylltir â chi rhoddir dewis i chi ddileu neu ddal eich data oddi wrth y perchennog neu'r rheolwr newydd.

 

 

10. Sut Gallwch Chi Reoli'ch Data?

10.1 Yn ychwanegol at eich hawliau o dan y GDPR, a nodir yn adran 4, pan fyddwch yn cyflwyno data personol trwy ein gwefan, efallai y rhoddir opsiynau ichi i gyfyngu ar ein defnydd o'ch data. Yn benodol, ein nod yw rhoi rheolaethau cryf i chi ar ein defnydd o'ch data at ddibenion marchnata uniongyrchol (gan gynnwys y gallu i optio allan o dderbyn e-byst gennym y gallwch eu gwneud trwy ddad-danysgrifio gan ddefnyddio'r dolenni a ddarperir yn ein negeseuon e-bost ac ar y pwynt o ddarparu eich manylion.

10.2 Efallai yr hoffech chi hefyd arwyddo i un neu fwy o'r gwasanaethau dewis sy'n gweithredu yn y DU: Y Gwasanaeth Dewis Ffôn (“y TPS”), y Gwasanaeth Dewis Ffôn Corfforaethol (“y CTPS”), a'r Gwasanaeth Dewis Post ( “Yr MPS”). Gall y rhain helpu i'ch atal rhag derbyn marchnata digymell. Sylwch, fodd bynnag, na fydd y gwasanaethau hyn yn eich atal rhag derbyn cyfathrebiadau marchnata yr ydych wedi cydsynio i'w derbyn.

 

 

11. Eich Hawl i Ddal Gwybodaeth yn Ôl

11.1 Gallwch gyrchu rhai rhannau o'n gwefan heb ddarparu unrhyw ddata o gwbl. Fodd bynnag, i ddefnyddio'r holl nodweddion a swyddogaethau sydd ar gael ar ein gwefan efallai y bydd gofyn i chi gyflwyno neu ganiatáu casglu data penodol.

11.2 Gallwch gyfyngu ar ein defnydd o gwcis. Am ragor o wybodaeth, gweler adran 13 a Ein Polisi Cwcis..

 

 

12. Sut Allwch Chi Gael gafael ar eich Data?

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o unrhyw un o'ch data personol sydd gennym ni (lle mae data o'r fath yn cael ei gadw). O dan y GDPR, nid oes unrhyw ffi yn daladwy, a byddwn yn darparu unrhyw wybodaeth a'r holl wybodaeth mewn ymateb i'ch cais yn rhad ac am ddim. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion yn cyngor@everettking.co.uk/ neu ddefnyddio'r manylion cyswllt isod yn adran 14.

 

 

13. Ein Defnydd o Gwcis

13.1 Efallai y bydd ein gwefan yn gosod ac yn cyrchu cwcis parti cyntaf ar eich cyfrifiadur neu ddyfais. Cwcis parti cyntaf yw'r rhai sy'n cael eu gosod yn uniongyrchol gennym ni ac yn cael eu defnyddio gennym ni yn unig. Rydym yn defnyddio Cwcis i hwyluso a gwella'ch profiad o'n gwefan ac i ddarparu a gwella ein cynhyrchion a / neu wasanaethau. Rydym wedi dewis y cwcis hyn yn ofalus ac wedi cymryd camau i sicrhau bod eich preifatrwydd a'ch data personol yn cael eu gwarchod a'u parchu bob amser.

13.2 Defnyddir yr holl gwcis a ddefnyddir gan ac ar ein gwefan yn unol â'r Gyfraith Cwcis gyfredol.

13.3 Cyn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur neu ddyfais, dangosir pop up yn gofyn am eich caniatâd i osod y cwcis hynny. Trwy roi eich caniatâd i osod cwcis rydych yn ein galluogi i ddarparu'r profiad a'r gwasanaeth gorau posibl i chi. Gallwch, os dymunwch, wrthod caniatâd i osod cwcis; fodd bynnag, mae'n bosibl na fydd rhai o nodweddion ein gwefan yn gweithredu'n llawn nac yn ôl y bwriad.

13.4 Mae ein gwefan yn defnyddio gwasanaethau dadansoddeg a ddarperir gan Google Analytics. Mae dadansoddeg gwefan yn cyfeirio at set o offer a ddefnyddir i gasglu a dadansoddi gwybodaeth am ddefnydd anhysbys, gan ein galluogi i ddeall yn well sut mae ein gwefan yn cael ei defnyddio. Mae hyn, yn ei dro, yn ein galluogi i wella ein gwefan a'r cynhyrchion a / neu'r gwasanaethau a gynigir trwyddo. Nid oes rhaid i chi ganiatáu inni ddefnyddio'r cwcis hyn, ond er nad yw ein defnydd ohonynt yn peri unrhyw risg i'ch preifatrwydd na'ch defnydd diogel o'n gwefan, mae'n ein galluogi i wella ein gwefan yn barhaus, gan ei gwneud yn well ac yn fwy profiad defnyddiol i chi.

13.5 Y gwasanaeth (au) dadansoddeg a ddefnyddir gan ein cwcis defnyddio (au) gwefan i gasglu'r wybodaeth ofynnol.

13.6 Yn ychwanegol at y rheolyddion a ddarparwn, gallwch ddewis galluogi neu analluogi Cwcis yn eich porwr rhyngrwyd. Mae'r mwyafrif o borwyr rhyngrwyd hefyd yn eich galluogi i ddewis a ydych chi'n dymuno analluogi pob cwci neu gwcis trydydd parti yn unig. Yn ddiofyn, mae'r rhan fwyaf o borwyr rhyngrwyd yn derbyn cwcis, ond gellir newid hyn. Am fanylion pellach, edrychwch ar y ddewislen gymorth yn eich porwr rhyngrwyd neu'r ddogfennaeth a ddaeth gyda'ch dyfais.

13.7 Gallwch ddewis dileu cwcis ar eich cyfrifiadur neu ddyfais ar unrhyw adeg, fodd bynnag, efallai y byddwch yn colli unrhyw wybodaeth sy'n eich galluogi i gael mynediad i'n gwefan yn gyflymach ac yn fwy effeithlon gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, leoliadau mewngofnodi a phersonoli.

13.8 Argymhellir eich bod yn cadw'ch porwr rhyngrwyd a'ch system weithredu yn gyfoes a'ch bod yn ymgynghori â'r help a'r arweiniad a ddarperir gan ddatblygwr eich porwr rhyngrwyd a gwneuthurwr eich cyfrifiadur neu ddyfais os ydych yn ansicr ynghylch addasu eich gosodiadau preifatrwydd.

 

 

14. Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein gwefan neu'r Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni trwy e-bost yn Council@everettking.co.uk/, dros y ffôn ar 0844 745 2077, neu trwy'r post yn 4 Kings Court, Little King Street, Bristol, UK, BS1 4HW. Sicrhewch fod eich ymholiad yn glir, yn enwedig os yw'n gais am wybodaeth am y data sydd gennym amdanoch chi (fel o dan Adran 12, uchod).

 

15. Newidiadau i'n Polisi Preifatrwydd

Efallai y byddwn yn newid y Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd (er enghraifft, os bydd y gyfraith yn newid). Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu postio ar unwaith ar ein gwefan a bernir eich bod wedi derbyn telerau'r Polisi Preifatrwydd ar eich defnydd cyntaf o'n gwefan yn dilyn y newidiadau. Rydym yn argymell eich bod yn gwirio'r dudalen hon yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

English EN Cymraeg CY